Treść strony

Informacja o ochronie danych osobowych
Szanowni Państwo,
 
z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).
W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
 
1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, mający siedzibę w Rawie Mazowieckiej (96-200) przy pl. Piłsudskiego 5.
 
2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email um@rawamazowiecka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 
3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iod@miastorawa.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub pod numerem telefonu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 46 8142180.
 
4. PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- art. 6 ust. 1 lit. d RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

- uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka nr XIX/135/16 z dnia 31 sierpnia 2016r. oraz nr XXI/155/16 z dnia 27 października 2016r.
 
5. Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.