Treść strony

Fundacja PZU z kulturą

W ramach programu można uzyskać wsparcie na organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne. Celem programu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego.

Na dobry początek

Program przewiduje dofinansowanie nowatorskich projektów stymulujących rozwój dzieci w wieku od 3 do 9 lat uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej. W ramach programu można również uzyskać dotacje na projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci w wieku 2-5 lat nieuczestniczących w żadnej formie edukacji przedszkolnej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), biblioteki publiczne oraz domy kultury.

Rewitalizacja “Miejsc Pamięci”.

Celem programu jest przywrócenie należnej czci miejscom pamięci, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym lub pozostawały dotychczas nieznane lokalnej społeczności. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje (w tym placówki oświatowe), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Tu mieszkam, tu zmieniam

Celem programu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną oraz zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

Pozytywnie Otwarci

Program przewiduje dotacje dla projektów związanych z edukacją w obszarze profilaktyki HIV/AIDS. Wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz publiczne placówki ochrony zdrowia. Wysokość wsparcia do 20 tys zł.

Konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na najlepsze inicjatywy dotyczące Funduszy Europejskich!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza organizacje pozarządowe, partnerów społeczno-gospodarczych i władze miejskie do składania ofert na najciekawsze inicjatywy lokalne dotyczące Funduszy Europejskich. W konkursie można wnioskować o wsparcie w wysokości do 20 000 zł brutto i przeznaczyć je na organizację np. spotkań, konferencji, warsztatów czy szkoleń na tematy funduszowe lub innych wydarzeń informacyjno-promocyjnych.

Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU

Głównym celem programu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców.

Konkurs POWER: Działanie 2.16 - Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 POWER, ogłosił konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa.

odLOTTOwa jazda

Program ma na celu promowanie aktywności fizycznej w postaci jazdy na rowerze. Wsparcie można otrzymać na realizację projektów zgodnych z celami statutowymi organizatorów ze szczególnym ukierunkowaniem na sport i kulturę.

Zielona Ławeczka

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na wspólne zaplanowanie i stworzenie przez zespół sąsiedzki mini-ogrodu z „zieloną ławką” (grant i nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej). Wnioski mogą składać mieszkańcy otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.

Młody Wynalazca

Celem konkursu jest wyróżnienie oraz promowanie wynalazków opracowanych przez młodych twórców oraz promocja kreatywności wśród młodzieży. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, które nie ukończyły 25 roku życia.

Twoja szkoła zasługuje na MegaMisję i SuperKoderów

MegaMisja to program skierowany do klas 1-3. Program SuperKoderzy jest przeznaczony dla uczniów z klas 4 – 8.

Szukamy szkół, które chcą dołączyć do 800 placówek w MegaMisji i 340 szkół, które biorą udział w #SuperKoderach.
Rekrutacja trwa od 2 kwietnia do 15 maja, godz.17.00.

Konkurs MEN: Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:„Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”.

375 grantów dla organizacji społecznych w całej Polsce – VI edycja programu „Decydujesz, pomagamy”

Realizując program „Decydujesz, pomagamy” Tesco Polska wspiera aktywnych mieszkańców poprzez przekazywanie grantów na zgłaszane przez nich projekty. W ciągu trzech lat trwania programu wsparcie finansowe otrzymało 1 190 pomysłów społeczników w całej Polsce. 1 kwietnia ruszyła kolejna – VI edycja programu „Decydujesz, pomagamy”.

Generacja 5.0

Program przewiduje dofinansowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych lub rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem wydarzeń kulturalnych (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją, wystawienie sztuki itp.) przeznaczonych dla osób w wieku 50+. Każdy projekt finansowany ze środków programu musi być realizowany na terenie gminy do 20 tysięcy mieszkańców. Wnioski o dotacje mogą składać fundacje, stowarzyszenia, gminy, biblioteki publiczne, oraz domy kultury.

Wielcy polscy matematycy znani i nieznani

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów, pod nadzorem nauczycieli, prac które kreatywnie przedstawią jeden z 7 tematów konkursowych związanych z sylwetkami polskich matematyków. W konkursie mogą wziąć udział publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (licea, technika, szkoły zawodowe) a także organizacje pozarządowe działające dłużej niż 1 rok, które prowadzą działania na rzecz młodzieży.

Małe granty dla zrównoważonego rozwoju - V edycja

W związku z konkursem można uzyskać dofinansowanie na działania związane m.in. z: ochroną przyrody, oszczędzaniem wody i energii, przeciwdziałaniem zmianom klimatu i powstawaniu smogu, wsparciem dla seniorów i niepełnosprawnych, promocją zdrowej żywności i patriotyzmu lokalnego w ramach zrównoważonego rozwoju.

Daj szansę na Dyplom z Marzeń!

Jeśli chcesz wspierać zdolnych i niezamożnych maturzystów z małych miejscowości i spełnić ich marzenia o studiowaniu, zgłoś się do konkursu! Organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane lokalne NGO do udziału w programie finansowania stypendiów na I rok studiów. Konkurs skierowany jest do organizacji, które chciałyby dołączyć do koalicji partnerów uczestniczących w Programie Stypendiów Pomostowych i które prowadzą już programy stypendialne dla swoich społeczności lokalnych lub są gotowe wkrótce takie uruchomić.

Program stypendialny “Klasa”

Program stypendialny zapewniający absolwentom gimnazjów oraz szkół podstawowych naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. W ramach każdej edycji do 5 szkół zostaje przyjętych ok. 50 stypendystów. Wnioski o stypendia mogą składać uczniowie trzecich klas gimnazjalnych lub ósmych klas szkół podstawowych zamieszkujący na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100.000 mieszkańców.

Podwórko Talentów Nivea

Celem programu jest wyłonienie projektów i przyznanie im nagród w postaci wybudowania placów zabaw. Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły podstawowe a także zespoły szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła podstawowa.

Edukacja ekonomiczna dzieci -

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła II edycję konkursu grantowego „Małe Miasto”. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów prowadzących do podniesienia świadomości ekonomicznej dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Wnioski mogą składać fundacje i stowarzyszenia z miast od 25.000 do 100.000 mieszkańców. Projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Celem programu jest wsparcie inwestycji dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Program finansuje zadania dotyczące budowy, przebudowy lub remontu ogólnodostępnych obiektów sportowych umożliwiających masowe uprawianie sportu. Dostęp do obiektów zewnętrznych powinien być nieodpłatny (w szczególności dla dzieci i młodzieży).

Program MKiDN – Wspieranie działań muzealnych

Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także w zakresie prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i JST), organizacje pozarządowe a także kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Program Film

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Film.
Celem programu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy.

Program Groby i cmentarze wojenne w kraju

Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

DOSTĘP DO RYNKÓW

Dzięki niniejszemu schematowi grantowemu istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na rzecz organizacji wydarzeń, działań, które mają na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz ułatwienie profesjonalistom dostępu do rynków w Europe i poza kontynentem.

Szybkie granty

Stały nabór wniosków na niezależne, pilne do realizacji inicjatywy obywatelskie
Szybkie granty z założenia są niewielkie (do 3000 zł) i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia. O jakie wsparcie można się ubiegać? 
W ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości do 3000 zł. Szybki grant przeznaczyć można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanej inicjatywy od momentu podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano inaczej.

Program Niepodległa

Program wspiera inicjatywy non-profit, których realizacja przyczynia się do: budowy pamięci zbiorowej Polaków, upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego a także upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości (w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym).

Forum Polsko-Czeskie

Celem programu jest rozwój współpracy polsko-czeskiej. Projekty muszą być realizowane z co najmniej jednym partnerem czeskim i mają dotyczyć m.in. takich zagadnień jak: tradycja niepodległościowa, obywatelska i wolnościowa Polaków i Czechów, polsko-czeska współpraca młodzieży oraz analiza osiągnięć polsko-czeskiej współpracy transgranicznej.

Edukacja globalna.

Konkurs dotacyjny pn. „Edukacja Globalna – regranting” jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych i oferuje dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Poprzez edukację globalną w ramach konkursu rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie.

Tradycyjny Sad

Konkurs przewiduje dofinansowanie przeznaczone na założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie (grant może zostać przeznaczony na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy). W konkursie biorą udział zespoły złożone z nauczyciela i uczniów, których rodzice wyrażą na to zgodę.

Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej

Celem konkursu jest inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach działalności instytucji zatrudnienia socjalnego, takich jak Centra i Kluby Integracji Społecznej. Wysokość wsparcia wynosi 80% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Od wykluczenia do aktywizacji - ogłoszenie o konkursie uzupełniającym

Z uwagi na niewyczerpanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” rozstrzygniętych w dniu 31 stycznia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte uzupełniające konkursy ofert i zaprasza do składania wniosków.

Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Celem konkursu jest wspieranie projektów, które połączą i wykorzystają różne typy działań (kierowanych do młodzieży od 15 do 24 roku życia), a ich realizacja przyczyni się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodych ludzi. Grupą docelową są osoby mieszkające zarówno na terenie gmin miejskich, miejsko — wiejskich, jak też wiejskich. W tej grupie powinna znaleźć się młodzież ze środowisk ubogich i zaniedbanych społecznie, w tym młodzież szkolna, studiująca, pozaszkolna, objęta wsparciem organizowanym w ramach centrów i klubów integracji społecznej.

Konkurs z tematyki zdrowotnej

Konkurs w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej dla osób w stanie kryzysu psychicznego oraz zapewnienia świadczeń pielęgnacyjno - opiekuńczych i rehabilitacyjnych w warunkach domowych dla osób powyżej 65 roku życia.

Konkurs w RCPS: polityka prorodzinna w 2019 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego finansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2019 roku.

Bank Młodych Mistrzów Sportu

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie projektów służących rozwojowi grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej i edukacyjnej. Przedmiotem wsparcia są np.: drużynowe zawody sportowe, olimpiady oraz paraolimpiady (ze szczególnym uwzględnieniem promocji zasad fair-play w sporcie). Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i organizują zawody sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 26 lat.

Lato w Teatrze

Program wspiera autorskie projekty dwutygodniowych teatralnych warsztatów, półkolonii lub kolonii, których realizacja planowana jest w okresie letnich wakacji szkolnych. Wnioskodawcy muszą dysponować przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać teatry i inne samorządowe instytucje kultury a także organizacje pozarządowe. Z możliwości ubiegania się o dotację wykluczone są państwowe instytucje kultury.

Programu „KLUB”

Nabór wniosków na realizację w 2019 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności

Program przewiduje dofinansowanie wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe (z wyłączeniem zakupu wozów strażackich). Wnioski o dofinansowanie mogą składać OSP działające na terenach wiejskich i prowadzące działalność na rzecz rolników i ich rodzin.

Program - „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne”.

Projekt adresowany zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego. Przedmiotem konkursu jest zadanie pn.: „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne”, które polega na przeprowadzeniu minimum jednego zajęcia warsztatowego dla wybranej grupy adresatów, trwającego 3 godziny zegarowe, z każdego z 5 wymienionych poniżej tematów:

Konkurs: Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Zarząd Województwa Łódzkiego , ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

Konkurs: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2019r.

Konkurs: Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych.

Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych w 2019 r.

Konkurs : programy osłonowe i aktywizujące osoby oraz rodziny zagrożone wykluczeniem

Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r.

Konkurs: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Konkurs: Polityka prorodzinna - wypoczynek letni 2019.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Konkurs: Polityka prorodzinna - promowanie rodziny 2019.

Zarząd Województwa Łódzkiego , ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2019 roku.

Dofinansowanie do organizacji biegów ulicznych i przełajowych.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej na rok 2019:
1. Realizację projektu pn. „Łódzkie Promuje Bieganie”, w ramach którego organizowane będą biegi uliczne i przełajowe na terenie województwa łódzkiego.

Konkurs - organizacja imprez sportowych dla mieszkańców województwa łodzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Program dofinansowań nauki języków obcych

Do 80% refundacji kosztów na naukę języka obcego dla mężczyzn powyżej 50 roku życia z woj. łódzkiego. Tegoroczny nabór kandydatów trwa do 31 stycznia 2019 roku. Refundacja obejmuje 6 języków obcych.

Drugi otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku.

Konkurs - Umiem Pływać

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku do godz. 16.00.

Nabór wniosków na realizację w 2019 r. Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
Nabór wniosków dotyczy następujących zadań:
1. Projekt „Lokalny Animator Sportu”. Wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2018 r.
2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży Wnioski należy składać do dnia 11 stycznia 2019 r .
3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe. Wnioski należy składać do dnia 18 stycznia 2019 r.

Program "Kultura Dostępna"

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Kultura Dostępna. Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program "Kultura ludowa i tradycyjna".

Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.

Program „Promocja czytelnictwa”.

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących  najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Program „Edukacja kulturalna”

Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program „Muzyka”

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej. Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”.

Celem programu jest wspieranie wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia. Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program „Sztuki wizualne”.

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk sztuki polskiej i światowej w Polsce.

Program „Teatr i Taniec”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie  Teatr i Taniec. Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze i tańcu. Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit.

Konkurs na turnusy terapeutyczne.

Trwa konkurs na bezpłatne 12-dniowe turnusy terapeutyczne w Wiśle. Swoje pomysły można zgłaszać do 20 listopada do godz. 12.00.

Otwarty Konkurs ofert na lata 2019-2021 – Pomoc Pokrzywdzonym i Świadkom.

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach XXI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021

Program "Szkolny Klub Sportowy" - rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program „Sport dla Wszystkich”

w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych
Konkurs na dofinansowanie w 2019 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich
realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, poddzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Otwarty konkurs ofert Program ASOS 2014-2020 - Edycja 2019

Od 30 listopada można składać oferty w konkursie na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W nowej edycji programu do wzięcia jest 40 mln złotych.
Oferty należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w generatorze ofert dostępnym pod adresem https://asos2019.mpips.gov.pl. Dokumenty należy składać do 21 grudnia, do godziny 16. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza IV nabór wniosków w 2018 r. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit.

Otwarty konkurs ofert „Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów”

Zadanie obejmować ma działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości seniorów na temat właściwych zachowań w obliczu niebezpieczeństw na jakie są narażeni w życiu codziennym. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na aspekt bezpieczeństwa seniorów oraz uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo. Oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2018 r.

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation.

W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Na wnioski edycji 2018/2 czekamy do 31 grudnia 2018 r (ogłoszenie wyników 15 lutego 2019 r.).

Program „Decydujesz pomagamy”

Program grantowy „Decydujesz, pomagamy” jest realnym wsparciem dla lokalnej społeczności, która aktywnie działa na rzecz najbliższej okolicy. Termin przyjmowania zgłoszeń do V edycji został przedłużony do 28.11.2018r.
To ostatnia szansa na podjęcie walki o granty o łącznej puli 1 125 000 złotych.
Zgłoś swój pomysł do 28 listopada 2018 roku!

Otwarty Konkurs Ofert - Stanisław Moniuszko

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku, mających na celu popularyzację wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora, realizowanych w szczególności poprzez:

Konkurs wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku i zaprasza do składania ofert.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

Pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku.

Szczegóły konkursu znajdują się w załączniku „Ogłoszenie I konkursu – turystyka i krajoznawstwo 2019 r.”
Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl od dnia 22 grudnia 2018 r. do dnia 21 stycznia 2019 r.

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi:

Konkurs ofert – Pomoc Pokrzywdzonym i Świadkom – Specjalistyczne Centra Pomocy

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym – TYP PLACÓWKI - SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.

Program "Od zależności ku samodzielności" edycja 2019

Celem głównym programu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać . Model Programu jest nastawiony na podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami o tkwiących w nich możliwościach oraz o przysługujących im prawach.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wystartował

Kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wystartowała. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do konkursu FIO 2019. W tej edycji planujemy dofinansować kwotą ok 57 mln zł ponad 500 projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków do „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na 2019 rok.