Treść strony

Program "Kultura Dostępna"

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Kultura Dostępna. Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program "Kultura ludowa i tradycyjna".

Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.

Program „Promocja czytelnictwa”.

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących  najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Program „Edukacja kulturalna”

Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program „Muzyka”

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej. Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”.

Celem programu jest wspieranie wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia. Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program „Sztuki wizualne”.

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk sztuki polskiej i światowej w Polsce.

Program „Teatr i Taniec”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie  Teatr i Taniec. Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze i tańcu. Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit.

Konkurs na turnusy terapeutyczne.

Trwa konkurs na bezpłatne 12-dniowe turnusy terapeutyczne w Wiśle. Swoje pomysły można zgłaszać do 20 listopada do godz. 12.00.

Otwarty Konkurs ofert na lata 2019-2021 – Pomoc Pokrzywdzonym i Świadkom.

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach XXI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021

Program "Szkolny Klub Sportowy" - rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program „Sport dla Wszystkich”

w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych
Konkurs na dofinansowanie w 2019 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich
realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, poddzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Otwarty konkurs ofert Program ASOS 2014-2020 - Edycja 2019

Od 30 listopada można składać oferty w konkursie na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W nowej edycji programu do wzięcia jest 40 mln złotych.
Oferty należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w generatorze ofert dostępnym pod adresem https://asos2019.mpips.gov.pl. Dokumenty należy składać do 21 grudnia, do godziny 16. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza IV nabór wniosków w 2018 r. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit.

 Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza IV nabór wniosków w 2018 r. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

 Cel programu:
1) Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju;
2) Cele szczegółowe:
a) upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 Nabór ciągły dotyczy wniosków o dotację oraz ew. wniosków o pożyczkę na pokrycie wkładu własnego
Terminy i sposób składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 11.06.2018 r. – 21.12.2018 r. lub do wyczerpania alokacji
Złożenie wniosku musi być poprzedzone wskazaniem przez Ministra właściwego ds. środowiska przedsięwzięcia przedstawionego do dofinansowania, w formie pisemnej.

Więcej -Tutaj

Otwarty konkurs ofert „Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów”

Zadanie obejmować ma działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości seniorów na temat właściwych zachowań w obliczu niebezpieczeństw na jakie są narażeni w życiu codziennym. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na aspekt bezpieczeństwa seniorów oraz uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo. Oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2018 r.

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation.

W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Na wnioski edycji 2018/2 czekamy do 31 grudnia 2018 r (ogłoszenie wyników 15 lutego 2019 r.).

Program „Decydujesz pomagamy”

Program grantowy „Decydujesz, pomagamy” jest realnym wsparciem dla lokalnej społeczności, która aktywnie działa na rzecz najbliższej okolicy. Termin przyjmowania zgłoszeń do V edycji został przedłużony do 28.11.2018r.
To ostatnia szansa na podjęcie walki o granty o łącznej puli 1 125 000 złotych.
Zgłoś swój pomysł do 28 listopada 2018 roku!

Otwarty Konkurs Ofert - Stanisław Moniuszko

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku, mających na celu popularyzację wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora, realizowanych w szczególności poprzez:

Konkurs wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku i zaprasza do składania ofert.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

Pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku.

Szczegóły konkursu znajdują się w załączniku „Ogłoszenie I konkursu – turystyka i krajoznawstwo 2019 r.”
Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl od dnia 22 grudnia 2018 r. do dnia 21 stycznia 2019 r.

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi:

Konkurs ofert – Pomoc Pokrzywdzonym i Świadkom – Specjalistyczne Centra Pomocy

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym – TYP PLACÓWKI - SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.

Program "Od zależności ku samodzielności" edycja 2019

Celem głównym programu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać . Model Programu jest nastawiony na podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami o tkwiących w nich możliwościach oraz o przysługujących im prawach.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wystartował

Kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wystartowała. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do konkursu FIO 2019. W tej edycji planujemy dofinansować kwotą ok 57 mln zł ponad 500 projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków do „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na 2019 rok.