Treść strony

Małe granty dla zrównoważonego rozwoju - V edycja

W związku z konkursem można uzyskać dofinansowanie na działania związane m.in. z: ochroną przyrody, oszczędzaniem wody i energii, przeciwdziałaniem zmianom klimatu i powstawaniu smogu, wsparciem dla seniorów i niepełnosprawnych, promocją zdrowej żywności i patriotyzmu lokalnego w ramach zrównoważonego rozwoju.

Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta - ochrona środowiska i budowa społeczeństwa obywatelskiego.

Program przewiduje wsparcie dla projektów promujących budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego lub ochroną środowiska. Wnioski należy przesyłać co najmniej 4 miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Młody Wynalazca

Celem konkursu jest wyróżnienie oraz promowanie wynalazków opracowanych przez młodych twórców oraz promocja kreatywności wśród młodzieży. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, które nie ukończyły 25 roku życia.

Granty Ambasady USA

W ramach programu można uzyskać dotacje na projekty dotyczące Stanów Zjednoczonych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, uczelnie, szkoły i osoby indywidualne. Wszystkie organizacje będące odbiorcami grantów muszą posiadać status non-profit

Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona

Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji jest bardzo szeroki. Jej cele statutowe obejmują między innymi wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół a także popularyzowania wiedzy bankowej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, biblioteki, kluby sportowe oraz szkoły i przedszkola.

Zielona Ławeczka

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na wspólne zaplanowanie i stworzenie przez zespół sąsiedzki mini-ogrodu z „zieloną ławką” (grant i nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej). Wnioski mogą składać mieszkańcy otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.

Darowizny Polskiej Spółki Gazownictwa

Darowizny są przyznawane organizacjom pozarządowym oraz szkołom. Dofinansowanie uzyskują projekty realizujące cele związane z: wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi, sprawami społecznymi, nauką i edukacją, sportem i zdrowym stylem życia, kulturą i sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego a także ekologią i ochroną środowiska. Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem planowanych działań.

Edukacja ekonomiczna dzieci -

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła II edycję konkursu grantowego „Małe Miasto”. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów prowadzących do podniesienia świadomości ekonomicznej dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Wnioski mogą składać fundacje i stowarzyszenia z miast od 25.000 do 100.000 mieszkańców. Projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.

Fundacja PGE

Fundacja PGE - Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na takich obszarach jak: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska oraz sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Wkład własny formalnie nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Nabór ciągły

Dotacje Fundacji PKO Banku Polskiego

Dotacje Fundacji PKO Banku Polskiego - fundacja angażuje się w projekty realizowane w siedmiu obszarach programowych takich jak: edukacja, tradycja, nadzieja, zdrowie, kultura, ekologia i sport. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego lub placówki użyteczności publicznej (np. szkoły).

Edukacja globalna.

Konkurs dotacyjny pn. „Edukacja Globalna – regranting” jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych i oferuje dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Poprzez edukację globalną w ramach konkursu rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu “Równać Szanse 2019”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu “Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Program dofinansowań nauki języków obcych

Do 80% refundacji kosztów na naukę języka obcego dla mężczyzn powyżej 50 roku życia z woj. łódzkiego. Tegoroczny nabór kandydatów trwa do 31 stycznia 2019 roku. Refundacja obejmuje 6 języków obcych.

DOSTĘP DO RYNKÓW

Dzięki niniejszemu schematowi grantowemu istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na rzecz organizacji wydarzeń, działań, które mają na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz ułatwienie profesjonalistom dostępu do rynków w Europe i poza kontynentem.

Otwarty konkurs ofert na zadanie: podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

I. Rodzaje zadań objętych konkursem ofert

1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.
2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Nowy przewodnik programowy na 2019 rok

Agencja Wykonawcza EACEA zarządzająca programem “Europa dla obywateli” ogłosiła „Przewodnik programowy na 2019 rok” (ang. ‘Programme Guide 2019’).

Szybkie granty

Stały nabór wniosków na niezależne, pilne do realizacji inicjatywy obywatelskie
Szybkie granty z założenia są niewielkie (do 3000 zł) i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia. O jakie wsparcie można się ubiegać? 
W ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości do 3000 zł. Szybki grant przeznaczyć można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanej inicjatywy od momentu podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano inaczej.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności

Program przewiduje dofinansowanie wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe (z wyłączeniem zakupu wozów strażackich). Wnioski o dofinansowanie mogą składać OSP działające na terenach wiejskich i prowadzące działalność na rzecz rolników i ich rodzin.