Treść strony

Konkurs w RCPS: polityka prorodzinna w 2019 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego finansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2019 roku.

Program - „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne”.

Projekt adresowany zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego. Przedmiotem konkursu jest zadanie pn.: „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne”, które polega na przeprowadzeniu minimum jednego zajęcia warsztatowego dla wybranej grupy adresatów, trwającego 3 godziny zegarowe, z każdego z 5 wymienionych poniżej tematów:

Konkurs z tematyki zdrowotnej

Konkurs w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej dla osób w stanie kryzysu psychicznego oraz zapewnienia świadczeń pielęgnacyjno - opiekuńczych i rehabilitacyjnych w warunkach domowych dla osób powyżej 65 roku życia.

Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Celem konkursu jest wspieranie projektów, które połączą i wykorzystają różne typy działań (kierowanych do młodzieży od 15 do 24 roku życia), a ich realizacja przyczyni się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodych ludzi. Grupą docelową są osoby mieszkające zarówno na terenie gmin miejskich, miejsko — wiejskich, jak też wiejskich. W tej grupie powinna znaleźć się młodzież ze środowisk ubogich i zaniedbanych społecznie, w tym młodzież szkolna, studiująca, pozaszkolna, objęta wsparciem organizowanym w ramach centrów i klubów integracji społecznej.

Podwórko Talentów Nivea

Celem programu jest wyłonienie projektów i przyznanie im nagród w postaci wybudowania placów zabaw. Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły podstawowe a także zespoły szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła podstawowa.

Zdrowo jem, więcej wiem

Celem programu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Projekt trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 3 etapy: jesień, zima oraz wiosna. Zespoły mogą brać udział w dowolnych etapach. Jednak zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach mają szanse na dodatkowe nagrody.

Od wykluczenia do aktywizacji - ogłoszenie o konkursie uzupełniającym

Z uwagi na niewyczerpanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” rozstrzygniętych w dniu 31 stycznia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte uzupełniające konkursy ofert i zaprasza do składania wniosków.

Konkurs: Polityka prorodzinna - promowanie rodziny 2019.

Zarząd Województwa Łódzkiego , ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2019 roku.

Konkurs: Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Zarząd Województwa Łódzkiego , ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

Konkurs: Polityka prorodzinna - wypoczynek letni 2019.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Konkurs: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Pomoc z Fundacji Energa

Fundacja Energa w nurcie realizowania swoich głównych celów wynikających ze statusu Fundacji Energa, udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Priorytetem dla nas są wnioski o pomoc pracownikom Grupy Energa i ich bliskich.

Konkurs : programy osłonowe i aktywizujące osoby oraz rodziny zagrożone wykluczeniem

Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r.

Konkurs: Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych.

Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych w 2019 r.

Konkurs: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2019r.

Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej

Celem konkursu jest inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach działalności instytucji zatrudnienia socjalnego, takich jak Centra i Kluby Integracji Społecznej. Wysokość wsparcia wynosi 80% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu.