Treść strony

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Celem programu jest wsparcie inwestycji dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Program finansuje zadania dotyczące budowy, przebudowy lub remontu ogólnodostępnych obiektów sportowych umożliwiających masowe uprawianie sportu. Dostęp do obiektów zewnętrznych powinien być nieodpłatny (w szczególności dla dzieci i młodzieży).

Dotacje Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Program ma na celu wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Ponadto oferuje wsparcie projektów dotyczących poznawania historii ojczystej, budowania tożsamości narodowej oraz czci oddawanej pamięci polskich bohaterów.

Bank Młodych Mistrzów Sportu

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie projektów służących rozwojowi grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej i edukacyjnej. Przedmiotem wsparcia są np.: drużynowe zawody sportowe, olimpiady oraz paraolimpiady (ze szczególnym uwzględnieniem promocji zasad fair-play w sporcie). Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i organizują zawody sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 26 lat.

Programu „KLUB”

Nabór wniosków na realizację w 2019 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie do organizacji biegów ulicznych i przełajowych.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej na rok 2019:
1. Realizację projektu pn. „Łódzkie Promuje Bieganie”, w ramach którego organizowane będą biegi uliczne i przełajowe na terenie województwa łódzkiego.

Konkurs - organizacja imprez sportowych dla mieszkańców województwa łodzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Konkurs - Umiem Pływać

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku do godz. 16.00.

Drugi otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku.

Nabór wniosków na realizację w 2019 r. Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
Nabór wniosków dotyczy następujących zadań:
1. Projekt „Lokalny Animator Sportu”. Wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2018 r.
2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży Wnioski należy składać do dnia 11 stycznia 2019 r .
3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe. Wnioski należy składać do dnia 18 stycznia 2019 r.