Treść strony

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

EtnoPolska 2020

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2020. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.
Program EtnoPolska oparty jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich.

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Dotacje jednorazowa pomoc finansowa

Fundacja mBanku udziela dotacji na projekty z zakresu edukacji matematycznej i około matematycznej. Mogą to być konkursy matematyczne lub specjalne lekcje pokazujące uczniom ciekawsze oblicze tej nauki. Projekty około matematyczne to np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki.

Z Fundacją PZU po lekcjach

Program wspiera nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Dotacje dla kół Gospodyń Wiejskich

Ogłoszono nabór wniosków o dotacje dla kół gospodyń wiejskich (KGW).
W ramach naboru KGW mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową.