Treść strony

Program MKiDN – Wspieranie działań muzealnych

Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także w zakresie prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i JST), organizacje pozarządowe a także kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Generacja 5.0

Program przewiduje dofinansowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych lub rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem wydarzeń kulturalnych (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją, wystawienie sztuki itp.) przeznaczonych dla osób w wieku 50+. Każdy projekt finansowany ze środków programu musi być realizowany na terenie gminy do 20 tysięcy mieszkańców. Wnioski o dotacje mogą składać fundacje, stowarzyszenia, gminy, biblioteki publiczne, oraz domy kultury.

Program Film

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Film.
Celem programu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy.

Program stypendialny “Klasa”

Program stypendialny zapewniający absolwentom gimnazjów oraz szkół podstawowych naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. W ramach każdej edycji do 5 szkół zostaje przyjętych ok. 50 stypendystów. Wnioski o stypendia mogą składać uczniowie trzecich klas gimnazjalnych lub ósmych klas szkół podstawowych zamieszkujący na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100.000 mieszkańców.

Wielcy polscy matematycy znani i nieznani

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów, pod nadzorem nauczycieli, prac które kreatywnie przedstawią jeden z 7 tematów konkursowych związanych z sylwetkami polskich matematyków. W konkursie mogą wziąć udział publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (licea, technika, szkoły zawodowe) a także organizacje pozarządowe działające dłużej niż 1 rok, które prowadzą działania na rzecz młodzieży.

Tradycyjny Sad

Konkurs przewiduje dofinansowanie przeznaczone na założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie (grant może zostać przeznaczony na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy). W konkursie biorą udział zespoły złożone z nauczyciela i uczniów, których rodzice wyrażą na to zgodę.

Forum Polsko-Czeskie

Celem programu jest rozwój współpracy polsko-czeskiej. Projekty muszą być realizowane z co najmniej jednym partnerem czeskim i mają dotyczyć m.in. takich zagadnień jak: tradycja niepodległościowa, obywatelska i wolnościowa Polaków i Czechów, polsko-czeska współpraca młodzieży oraz analiza osiągnięć polsko-czeskiej współpracy transgranicznej.

Lato w Teatrze

Program wspiera autorskie projekty dwutygodniowych teatralnych warsztatów, półkolonii lub kolonii, których realizacja planowana jest w okresie letnich wakacji szkolnych. Wnioskodawcy muszą dysponować przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać teatry i inne samorządowe instytucje kultury a także organizacje pozarządowe. Z możliwości ubiegania się o dotację wykluczone są państwowe instytucje kultury.

Program Niepodległa

Program wspiera inicjatywy non-profit, których realizacja przyczynia się do: budowy pamięci zbiorowej Polaków, upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego a także upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości (w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym).

Program Groby i cmentarze wojenne w kraju

Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

Otwarty Konkurs ofert w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

I. Rodzaje zadań objętych konkursem ofert

1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.
2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Wspieranie działań muzealnych.

Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych. 
Uprzejmie informujemy, iż nabór do programu Wspieranie działań muzealnych będzie ogłoszony w terminie późniejszym. Informacja o terminie uruchomienia naboru zostanie udostępniona na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze stosownym wyprzedzeniem.