Treść strony

Realizacja projektu

W ramach realizacji projektu przygotowano zbiór danych koniecznych do stworzenia diagnozy stanu prawnego nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających poprawie warunków mieszkaniowych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu poprawy jakości zasobów mieszkaniowych, uwzględniającego zróżnicowany potencjał poszczególnych form mieszkalnictwa oraz wykorzystującego nowoczesne mechanizmy wsparcia finansowego.

Zapewnienie na terenie obszaru rewitalizacji wysokiej jakości mieszkań stanowi kluczowy warunek skuteczności działań rewitalizacyjnych. Z diagnozy przeprowadzonej na potrzeby LPRMRM 2025 wynika, że najwyższy poziom zużycia technicznego i funkcjonalnego zabudowy mieszkaniowej występuje na terenie dedykowanym działaniom rewitalizacyjnym. Poprawa warunków zamieszkania w Rawie Mazowieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji, skutkować będzie poprawą zarówno sytuacji społecznej jak i estetyki. Wyzwaniem pozostaje wypracowanie mechanizmów wsparcia finansowego, technicznego  i organizacyjnego nie tylko mieszkań komunalnych, zarządzanych obecnie przez Rawskie TBS, lecz przede wszystkim właścicieli domów prywatnych, Wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Nowe rozwiązania prawne przygotowywane w Polsce stwarzają szanse na wypracowanie takich mechanizmów, w formie zaplanowanych dotacji dla wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych, czy też pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatków i opłat lokalnych.

Podejmowane działania będą ukierunkowane na całościową i dogłębną diagnozę sytuacji mieszkaniowej w Rawie Mazowieckiej z uwzględnieniem obszaru rewitalizowanego, a w dalszej kolejności przygotowanie zestawu instrumentów  prawnych, finansowych, organizacyjnych oraz informacyjno- promocyjnych. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie przygotowanie kompleksowej diagnozy sytuacji mieszkaniowej na obszarze rewitalizowanym, uwzględniającej strukturę własnościową mieszkań, jak również strukturę społeczną, ekonomiczną oraz techniczną. Następnym krokiem będzie analiza dotychczasowych dobrych praktyk z Polski, uwzględniających udział  środków publicznych we wsparciu remontów i modernizacji prywatnych zasobów mieszkaniowych, jak również opracowanie kierunków działań zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych zróżnicowanych grup społecznych. Kolejnymi działaniami  będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie pakietu aktów wykonawczych prawa miejscowego i w końcu przeprowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej na temat możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego na działania remontowe i modernizacyjne na terenie obszaru rewitalizowanego.

Podmiotem realizującym projekt jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

Projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji, jak i poza nim.

Grupami docelowymi będą mieszkańcy z obszaru rewitalizacji, jak i spoza niego.

Prognozowanym rezultatem tego działania będzie zwiększenie poziomu wiedzy o dostępności wsparcia publicznego na remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych pozostających we władaniu spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz pozostałych właścicieli. Realizacja projektu będzie skutkować poprawą znacznej części zasobów mieszkaniowych oraz zwiększeniem atrakcyjności Rawy Mazowieckiej jako miejsca zamieszkania.