Treść strony

Program Aktywizacja i Integracja

Projekt ma na celu pomoc osobom bezrobotnym, w szczególności mieszkającym na obszarze zdegradowanym, w tym objętym rewitalizacją, oraz znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej i oddalonym od rynku pracy. Realizacja projektu przyczyni się do kształtowania aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy, zwiększenia ich motywacji do pracy oraz wzrostu samooceny.

Kluczowym problemem, na jaki odpowiada projekt, jest niska jakość życia oraz mała aktywność zawodowa i społeczna osób bezrobotnych. Analiza lokalnego rynku pracy wykazała, że pracodawcy wskazywali na konieczność uzupełnienia przez bezrobotnych umiejętności nie tylko zawodowych, ale również społecznych, które pomagają funkcjonować w środowisku. Konieczne jest zatem uzupełnienie deficytów w zakresie niskiego poziomu motywacji do pracy oraz w zakresie funkcjonowania w środowisku w środowisku pracy. Długotrwała nieobecność na rynku pracy zaburza funkcjonowanie jednostki w rodzinie i środowisku zatem  jest istotnym czynnikiem prowadzącym do wykluczenia społecznego.

W ramach realizacji projektu przewidziano następujące działania: blok „aktywizacja” prowadzony w formie prac społecznie użytecznych oraz blok ”integracja” opierający się na poradnictwie indywidualnym oraz warsztatach trenerskich z doradcą zawodowym.

Podmiotem realizującym projekt  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji, jak i poza nim.

Główne grupy docelowe to osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej  z obszaru rewitalizacji, a w uzasadnionych przypadkach także spoza obszaru rewitalizacji.

Prognozowanym rezultatem realizacji projektu jest przede wszystkim wzrost kompetencji społecznych i zawodowych osób bezrobotnych. Zakłada się  wzrost motywacji do samorozwoju i dalszego doskonalenia umiejętności i kwalifikacji przydatnych na rynku pracy oraz zwiększenie udziału w życiu społecznym i chęci tworzenia więzi społecznych.

C5Ilr8Z0t1KNAAAAAElFTkSuQmCCAA==