Treść strony

Realizacja zadania w 2017 roku

Realizując projekt, Fundacja „Obudźmy Nadzieję” podejmowała różnorodne  działania podczas całego roku. Zadanie było promowane m.in. poprzez roznoszenie ulotek, organizację spotkań, zakup banerów reklamowych oraz umieszczanie ogłoszeń w prasie, na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej fundacji. Podczas Dni Rawy Mazowieckiej fundacja, we współpracy z Rawskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszeniem Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY”, zorganizowała „miasteczko wolontaryjne” na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich. Inicjatywa ta miała przybliżać działalność tych organizacji oraz propagować ideę wolontariatu. Akcja promująca wolontariat, połączona ze zbiórką publiczną, odbyła się także podczas Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży. Dla wolontariuszy zorganizowano spotkania wewnętrzne w siedzibie fundacji oraz szkolenie w siedzibie Gminy Rawa Mazowiecka. W Galerii TESCO miała miejsce akcja przybliżająca i promująca działalność fundacji. Dla mieszkańców miasta urządzono pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zorganizowano kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w siedzibie fundacji. Na obszarze rewitalizacji odbyła się, nawiązująca do tego tematu gra miejska „Ratując życie”. Podsumowanie realizacji zadania w roku 2017 odbyło się podczas obchodów Światowego Dnia Wolontariatu dnia 5. grudnia.   

Pomóż Innym i Sobie

Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz starszych, poprzez m.in. spotkania dotyczące niepełnosprawności oraz promujące ideę wolontariatu. Ponadto przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu mają przyczynić się do integracji społeczności lokalnej i wzmacniania więzi społecznej.

Projekt jest odpowiedzią na wzrost liczby osób niepełnosprawnych oraz sytuację demograficzną w Rawie Mazowieckiej. Skutkiem tego coraz więcej osób potrzebuje pomocy, opieki i rehabilitacji. Istotne wydaje się włączenie osób wykluczonych w życie społeczności lokalnej. Zwiększa się też potrzeba włączenia większej ilości wolontariuszy w działania pomocy i opieki na rzecz osób potrzebujących. Wolontariat przyczynia się także do zdobywania doświadczenia, umiejętności i referencji, co zwiększa szanse wolontariuszy na rynku pracy.

W ramach projektu zaplanowano realizację cyklu spotkań z mieszkańcami obszarów rewitalizowanych, których celem będzie pokazanie korzyści płynących z bycia wolontariuszem oraz zobrazowanie jak ważne i potrzebne jest wsparcie dla osób wymagających opieki. Kolejne wydarzenia to happening z udziałem wolontariuszy, osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców obszaru rewitalizowanego, a także gra miejska z udziałem osób starszych, niepełnosprawnych oraz wolontariuszy. Dla wolontariuszy przewidziano także różnego rodzaju warsztaty.

Podmiotem realizującym projekt jest Fundacja „Obudźmy nadzieję”.

Projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji.

Główne grupy docelowe to mieszkańcy, osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze z obszaru rewitalizacji, a także podopieczni i wolontariusze Fundacji „Obudźmy Nadzieję”.

Prognozowane rezultaty to wzrost świadomości mieszkańców dotyczącej wolontariatu oraz wzrost poziomu empatii w stosunku do osób niepełnosprawnych. Zmiany te powinny zaowocować wzrostem liczby wolontariuszy, zwiększeniem wsparcia dla osób potrzebujących, co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie poziomu poczucia izolacji wśród osób niepełnosprawnych i starszych. Działania prowadzone w ramach projektu powinny przyczynić się również do poprawy oferty kulturalno- rozrywkowej w  przestrzeniach publicznych.