Treść strony

Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka

Projekt ma na celu kompleksową rewitalizację miasta Rawa Mazowiecka, której wynikiem będzie wprowadzenie oraz przywrócenie na miejskim obszarze zdegradowanym funkcji społecznych, w tym kulturalnych oraz gospodarczych, związanych z funkcją usługowo- handlową. Realizacja celu wpłynie na ograniczenie zjawisk związanych z problemami społecznymi, co będzie sprzyjać osiągnięciu długotrwałych i wymiernych korzyści społeczno- gospodarczych oraz zapewnieniu mieszkańcom szerokiego dostępu do usług publicznych. Zaplanowane prace budowlano- remontowe będą uwzględniać zasadę „uniwersalnego projektowania”, co pozwoli dostosować infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu jest niezbędna do wyprowadzenia ze zdiagnozowanego stanu kryzysowego obszaru rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego, podlegającego ścisłej ochronie konserwatorskiej. Wykonanie zaplanowanych zadań sprzyjać będzie ograniczeniu ubóstwa, bezrobocia, poprawie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji grup wykluczonych społecznie. Aby osiągnąć planowane efekty, projekt będzie realizowany w ramach czterech zadań inwestycyjnych odnoszących się do poszczególnych sfer. W sferze przestrzenno- funkcjonalnej oraz technicznej poprzez modernizację dwóch zabytkowych budynków oraz przestrzeni publicznej i infrastruktury. W sferze społecznej poprzez ograniczenie wykluczenia społecznego. W sferze gospodarczej poprzez stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości związanej z poprawą atrakcyjności przestrzeni publicznej, poprawą poziomu bezpieczeństwa oraz poprawą dostępności do zabytkowego centrum Rawy Mazowieckiej. W sferze środowiskowej poprzez m.in. działania zwiększające efektywność energetyczną związaną z budową energooszczędnego oświetlenia. Projekt jest kluczowym etapem zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta, połączonego z budową aktywnej społeczności lokalnej, współpracującej i działającej na rzecz włączenia społecznego, wspierania przedsiębiorczości oraz ochrony i wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych w obszarze stanowiącym o charakterze miasta. Zadania planowane w ramach projektu są komplementarne z dotychczas zrealizowanymi przedsięwzięciami i tymi planowanymi  w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, których realizacja pozwoli na osiągnięcie efektu synergii oraz kompleksowości prowadzonych działań rewitalizacyjnych. Projekt realizuje również cele zawarte w Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019.

Planuje się osiągnięcie następujących rezultatów:

- adaptację i rozbudowę zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej 

- przebudowę i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia

-rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego 

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

Podmiotem realizującym projekt jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

Projekt realizowany będzie na obszarze rewitalizacji. Zakres terytorialny projektu obejmuje zdegradowany obszar miejski, czyli zabytkowe centrum miasta (Rynek Starego Miasta) oraz obszary zabudowy staromiejskiej.

Rezultatem realizacji zadań będzie przede wszystkim spadek poziomu wykluczenia społecznego, wzrost aktywności społecznej mieszkańców Rawy Mazowieckiej, poprawa jakości przestrzeni publicznej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego, zmniejszenie powierzchni zdegradowanej zabytkowej przestrzeni publicznej, wzrost dostępu do obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wzrost efektywności energetycznej w przestrzeni publicznej. 

Potencjalne dofinansowania pochodzą z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.wEKfuSWHz8DLwAAAABJRU5ErkJgggA=wv1AAAAABJRU5ErkJgggA=

Umowa na dofinansowanie z UE podpisana

W środę, 18 października, w obecności wicemarszałka Dariusza Klimczaka oraz członka Zarządu Województwa Łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej, została podpisana umowa na dofinansowanie z UE infrastrukturalnego projektu pn. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka. Miasto otrzymało blisko 16 mln zł na realizację czterech zadań inwestycyjnych, zawartych w projekcie: tj. na:

Lista projektów z dofinansowaniem

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 5 września opublikował listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania ze środków UE, w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16 - VI Oś Priorytetowa: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu. Rawski projekt rewitalizacyjny, obejmujący cztery zadania, został oceniony wysoko. Dwa zadania są już w trakcie realizacji, tj. rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego oraz remont muzeum. Na rewaloryzację parku Miasto pozyskało także środki z WFOŚiGW w Łodzi.