Treść strony

Wymiana kotłów w ramach unijnego dofinansowania - podsumowanie

Mając na uwadze stan powietrza w naszym mieście, Miasto zaczęło rozważać przystąpienie do konkursu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV  Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Nabór w ramach konkursu zaplanowano w terminie od 3 stycznia do 14 lutego 2020 r.


W środę, 23 października 2019r. w Miejskim Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie dotyczące dofinansowania wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Spotkanie rozpoczął Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla. Następnie przedstawiciel firmy współpracującej z Miastem przybliżył mieszkańcom zasady dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dotyczące zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Dla mieszkańców zostały także przygotowane deklaracje chęci uczestnictwa w przedsięwzięciu. Deklaracje były przyjmowane do 22 listopada 2019 r. Miały one zweryfikować, czy budynki wskazane przez mieszkańców kwalifikują się do udziału w konkursie. Zebrane deklaracje zostały przekazane do oceny audytorom energetycznym. Na tej podstawie określono, które budynki spełniają kryteria wymagane w konkursie. Wyniki ostatecznej weryfikacji przedstawiają się następująco:
Liczba osób zakwalifikowanych: 36
Liczba osób, których zakwalifikowanie nie jest pewne (50/50): 4
Liczba osób niezakwalifikowanych: 14

Z osobami zakwalifikowanymi i osobami z grupy 50/50 przeprowadzono rozmowy telefoniczne, dotyczące dalszego etapu wnioskowania o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono, że udział w przedsięwzięciu podtrzymuje tylko 28 osób. W związku ze zbyt małą liczbą chętnych, Miasto podjęło decyzję o braku kontynuowania dalszych działań i wnioskowania o środki unijne.

Niezależnie od wzmiankowanego konkursu, mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka mogą skorzystać z pomocy przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Pracownicy Biura ds. Rewitalizacji pomagają w wypełnieniu wniosku. Mieszkańcom udostępniono także stanowisko komputerowe, przy którym można wypełnić i wydrukować wniosek.

 

  • data: 2020-01-14

wstecz