Treść strony

Podłączenia do sieci gazowej na obszarze rewitalizacji

W bieżącym roku rozpoczną się prace w ramach ostatniego zadania wchodzącego w skład projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”, tj. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego. W związku z tym często pojawiają się pytaniami dotyczące zgazyfikowania tego obszaru. W szczególności dotyczą możliwości podłączenia do sieci gazowej budynków znajdujących się na obszarze rewitalizacji podczas trwania prac związanych z projektem rewitalizacyjnym lub po ich zakończeniu.

Wymiana kotłów w ramach unijnego dofinansowania - podsumowanie

Mając na uwadze stan powietrza w naszym mieście, Miasto zaczęło rozważać przystąpienie do konkursu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W związku ze zbyt małą liczbą chętnych, podjęto jednak decyzję o braku kontynuowania dalszych działań i wnioskowania o środki unijne.

Zaprojektuj z nami centrum Rawy!

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych przed wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4. W ramach konsultacji w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Miłej odbędzie się Forum Lokalne. W dniach od 25 listopada do 12 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka zostanie zorganizowany punkt konsultacyjny.

Dofinansowanie do wymiany kotła - deklaracje do 22 listopada

Deklaracje, które pozwolą zweryfikować, czy budynki wskazane przez mieszkańców kwalifikują się do udziału w konkursie będą przyjmowane jeszcze do 22 listopada 2019 r.Deklaracje będzie można pobrać elektronicznie (wg wzoru poniżej) lub papierowo przy Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Wypełniony dokument (wraz z kopią świadectwa energetycznego, jeżeli jest ważne) prosimy przesłać na adres rewitalizacja@rawamazowiecka.pl lub osobiście złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w godzinach urzędowania. Po zweryfikowaniu deklaracji, zostanie podjęta decyzja, ile budynków kwalifikuje się i czy Miasto będzie startowało w konkursie.

Dofinansowanie do wymiany kotła

W środę, 23 października 2019r. w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie dotyczące dofinansowania wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Miasto przymierza się do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania, dlatego też dla mieszkańców zostały przygotowane deklaracje chęci uczestnictwa. Deklaracje będą przyjmowane do 15 listopada 2019 r. Pozwolą one zweryfikować, czy budynki wskazane przez mieszkańców kwalifikują się do udziału w konkursie.

Spotkanie dotyczące dofinansowania do wymiany kotła

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza na spotkanie dotyczące dofinansowania do wymiany kotła. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 października 2019 o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej (Hol - I piętro budynku). Mając na uwadze narastające problemy z jakością powietrza, Urząd Miasta Rawa Mazowiecka aktywnie prowadzi działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii cieplnej. Jednym z możliwych rozwiązań jest wymiana źródła ciepła w gospodarstwach domowych na ekologiczne.

Unijne środki na szkolenia

W czwartek 4 lipca, w lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łowiczu, odbędzie się spotkanie poświęcone możliwościom zdobycia pieniędzy na podniesienie swoich kwalifikacji. Zainteresowane osoby odsyłamy do strony https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3562-spotkanie-informacyjne-pn-podnies-swoje-kwalifikacje-fundusze-europejskie-na-szkolenia Spotkanie jest bezpłatne. Obowiązuje rejestracja.

Ankieta dotycząca rozwoju Rawy Mazowieckiej

Miasto Rawa Mazowiecka przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Rozwój Lokalny, którego operatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dlatego prosimy Państwa o przekazanie informacji, które pozwolą dostosować wniosek do Państwa oczekiwań w zakresie dalszego rozwoju Rawy Mazowieckiej. Informacje będą zbierane w formie ankiety, która jest anonimowa i jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 minut.

Informacja o spotkaniu - „Forum Środków Unijnych”

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”. Najbliższe spotkanie informacyjne - 16 maja 2019 r. w godz. 9:00 – 11:30 (rejestracja od godz. 8:30) w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach; Boguszyce 85

Internetowe konto Pacjenta

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach.
Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków.

Podróż po Europie - nagrodą w konkursie DiscoverEU

To bardzo ciekawa propozycja dla osiemnastolatków, którzy uwielbiają podróże koleją. Chętni mogą przesyłać zgłoszenia do 16 maja. Jest więc jeszcze trochę czasu na działanie. Zapraszamy do konkursu

Szansa na nowy start

Projekt o takim tytule skierowany jest do osób, które w ostatnich miesiącach utraciły pracę bądź są utratą pracy zagrożone. Ważne jednak, żeby zwolnienie nie wynikało z przyczyn dotyczących pracownika. Wówczas taka osoba może liczyć na pomoc w przekwalifikowaniu się bądź na wsparcie – również finansowe – w rozpoczęciu działalności na własny rachunek.

Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego


Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla, zaprasza członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji na posiedzenie, które odbędzie się w środę 12 grudnia 20 18r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Układ komunikacyjny w mieście w kontekście planowanej rewitalizacji centrum

Jesienią ubiegłego roku Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej „TRAFIK” s.c. prowadziło na terenie Rawy badania ruchu. Badania te realizowane były w związku z pracami nad koncepcją urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania centrum miasta, zakładającą m.in. zmianę organizacji ruch na placach Piłsudskiego i Wolności oraz na ulicy Wyszyńskiego. Należało więc sprawdzić jak wpłyną proponowane rozwiązania na układ komunikacyjny całego miasta. W prognozach uwzględniono także dane społeczno - gospodarcze dotyczące Rawy.

Po szczegółowej analizie wyników badań okazało się, że konieczne będą inwestycje drogowe udrażniające i usprawniające system komunikacji w mieście. Biuro Konsultacyjno-Projektowe "TRAFIK" zaproponowało kilka rozwiązań, w sposób szczególny rekomendując dwa z nich. Syntetyczna wersja całości opracowania znajduje się poniżej w formie prezentacji. Zalecane rozwiązania opatrzone są symbolem W2A i W2B.

Wariant W2A

Proponowany wariant zakłada zmianę organizacji ruchu drogowego ulic: Mickiewicza, Krakowskiej oraz ul. Miłej. Przewiduje się ruch jednokierunkowy na ul. Krakowskiej w kierunku od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Mickiewicza oraz na ul. Miłej w kierunku od skrzyżownia ulic: Mickiewicza, Miłej i Reymonta  do ul. Warszawskiej.

Wariant W2B

Ten wariant zakłada zmianę organizacji ruchu drogowego na ulicach: Mickiewicza, Krakowskiej oraz Miłej. Istotną zmianą jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Mickiewicza w kierunku od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania ulic Mickiewicza, Miłej oraz Reymonta. Ulica Miła również powinna być ulicą jednokierunkową z ruchem w stronę skrzyżowania z ul. Warszawską. Ruch jednokierunkowy jest przewidziany także na odcinku ul. Krakowskiej od skrzyżowania z ulicą Warszawską do skrzyżowania z ul. Mickiewicza, gdzie zastosowany będzie nakaz skrętu w lewo bądź w prawo.

W obu rekomendowanych wariantach ulica Wyszyńskiego staje się ulicą typu woonerf, czyli jednokierunkowego ruchu spowolnionego, gdzie poprzez zastosowanie barier architektonicznych ruch pieszy będzie uprzywilejowany w stosunku do ruchu samochodowego.

Opracowanie zostało przedstawione i przedyskutowane z radnymi oraz pozostałymi uczestnikami sesji Rady Miasta w dniu 28 stycznia oraz podczas spotkania otwierającego konsultacje społeczne z mieszkańcami koncepcji pokonkursowej zagospodarowania centrum miasta w dniu 22 lutego br.