Treść strony

Konsultacje dla chętnych – konkurs dla poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego RPO WŁ na lata 2014-2020

W środę, 4 stycznia 2017 r. zapraszamy zainteresowane podmioty z obszaru rewitalizacji na indywidualne konsultacje. Ich celem jest analiza możliwości realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach ogłoszonego konkursu do poddziałania VI.3.2. Propozycja skierowana jest do potencjalnych beneficjentów, określonych w regulaminie konkursu.
Konsultacje odbędą się w godzinach 10.00-16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5, I p. Zapisy prowadzone są do dnia 3 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 pod nr tel. 46/814 26 28 lub 46/814 42 01. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Podstawowe informacje

1. Wśród beneficjentów mogą znaleźć się m.in.: organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, przedsiębiorcy, jst, związki i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe, LGD.

2. Podstawowe typy projektów, przewidzianych do realizacji w ramach poddziałania VI.3.2:

- prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane (co do zasady z wyłączeniem budowy nowych budynków w określonym miejscu) prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji, wraz z możliwością zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu,

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym tworzenie lub modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych (obejmująca również obiekty małej architektury),

- przebudowa, prace konserwatorsko-restauratorskie, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

3. Termin składania wniosków upływa w piątek, 27 stycznia 2017 r.

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu programu rewitalizacji

Burmistrz Rawy Dariusz Misztal dziękuje za zainteresowanie konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu rawskiego programu rewitalizacji. Do udostępnionego materiału, zawierającego przede wszystkim pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, cele rewitalizacji, charakterystykę podstawowych projektów i obszary tematyczne odnoszące się do projektów uzupełniających oraz mechanizm włączenia mieszkańców i innych podmiotów w proces rewitalizacji, wpłynął jeden formularz konsultacji zawierający uwagi, propozycje i opinie.

W większości nie dotyczyły one wprost zapisów programu rewitalizacji, ale odnosiły się w sposób ogólny do sytuacji miasta w wielu obszarach jego funkcjonowania. Burmistrz dziękuje za te wszystkie spostrzeżenia, a przede wszystkim za chęć podzielenia się przy okazji programu rewitalizacji, oczekiwaniami i pomysłami związanymi z rozwojem Rawy Mazowieckiej.

Otwieramy konsultacje społeczne projektu rawskiego programu rewitalizacji

Burmistrz miasta zaprasza do udziału w kolejnych konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025”. Prezentowany materiał stanowi kluczową część dokumentu, obejmującą pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, cele rewitalizacji, charakterystykę podstawowych projektów i obszary tematyczne odnoszące się do projektów uzupełniających oraz mechanizm włączenia mieszkańców i innych podmiotów w proces rewitalizacji.

Konsultacje potrwają od wtorku 5 lipca do poniedziałku 11 lipca. Tradycyjnie, z materiałem mogą się Państwo zapoznać osobiście w głównym budynku Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5 bądź odwiedzając stronę miasta rawamazowiecka.pl lub BIP Urzędu Miasta. Uwagi prosimy składać przy wykorzystaniu formularza konsultacji, udostępnionego w formie drukowanej w Urzędzie Miasta (główny holu na parterze budynku) oraz w formie pliku elektronicznego (strona internetowa miasta i strona miejskiego BIP-u). Wypełniony formularz można wrzucić do urny, wysyłać na adres: um@rawamazowiecka.pl bądź wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta z dopiskiem "formularz konsultacji".

Konsultacje społeczne programu rewitalizacji

Zapraszamy mieszkańców Rawy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych rawskiego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje rozpoczną się we wtorek, 5 lipca br. i potrwają do poniedziałku, 11 lipca br. włącznie. Z dokumentem będzie można zapoznać się osobiście w siedzibie Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5 lub korzystając ze strony internetowej Miasta: rawamazowiecka.pl oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta. W tych miejscach zostanie także udostępniony formularz konsultacji w celu zgłaszania ewentualnych uwag, propozycji, spostrzeżeń do programu rewitalizacji.

Poniżej zamieszczamy zarządzenie burmistrza Rawy Mazowieckiej w sprawie ogłoszenia konsulatcji społecznych.

  • autor: WRGPiIE

Raport z konsultacji społecznych koncepcji na zagospodarowanie centrum miasta

Burmistrz Miasta dziękuje wszystkim uczestnikom konsultacji społecznych koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”, zarówno za udział w spotkaniu otwartym z jej autorami oraz za złożenie uwag z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 22-29 lutego 2016 r. Zamieszczony poniżej raport opisuje ich przebieg oraz zgłoszone przez mieszkańców opinie i uwagi. Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych koncepcji urbanistyczno- architektonicznej

Rozpoczynamy dziś, 22 lutego, konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.” Ideą konsultacji jest możliwość zgłaszania uwag przez mieszkańców do projektu koncepcji.

 

Z przedmiotową koncepcją mogą się Państwo zapoznać, otwierając załącznik zamieszczony od dnia 22 lutego poniżej na stronie oraz na stronie BIP-u Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Koncepcja dostępna będzie w tym samym terminie również w wersji drukowanej w głównej siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5, na parterze.

We wskazanym wyżej miejscu budynku Urzędu Miasta znajdą się też formularze konsultacji, na których można zgłaszać opinie na temat prezentowanej koncepcji. Wypełniony formularz wrzucamy do urny. Formularz znajduje się też pod niniejszym tekstem w formie załącznika oraz na stronie BIP-u Urzędu Miasta. Uzupełniony formularz przesyłamy na adres email: um@rawamazowiecka.pl.

 

Konsultacje trwają od 22 lutego (spotkanie otwierające) do 29 lutego br. i w tym okresie mogą Państwo wyrazić swoje zdanie na temat projektu koncepcji. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

Koncepcja urbanistyczno- architektoniczna pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.”

Konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.”

Zapraszamy na spotkanie otwierające konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.”

W poniedziałek, 22 lutego br. zostanie zaprezentowana przedmiotowa koncepcja ubranistyczno-architektoniczna centrum naszego miasta.

Opinie oraz uwagi na temat przedstawionej koncepcji będzie można zgłaszać aż do dnia 29 lutego br. włącznie przy pomocy formularza konsultacji, dostępnego od dnia 22 lutego na tej stronie i w BIP-ie oraz w formie wydrukowanej – w siedzibie Urzędu Miasta.

Liczymy na Państwa obecność w dniu 22 lutego 2016r., o godz. 16:30 w sali widowiskowej (duża sala) Miejskiego Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 6c.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem poniżej, zawierającym zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami i wzór formularza konsultacji.