Treść strony

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

0vYEbFYD0DsXgAAAAASUVORK5CYIIA

Projekt "Od pomysłu do biznesu"

W ramach projektu "Od pomysłu do biznesu" Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

O pożyczkę mogą ubiegać się osoby pracujące, studenci, bezrobotni, osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego oraz osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy.

Pożyczkę można przeznaczyć na nabycie nieruchomości zabudowanej, wykonanie robót budowlanych, nabycie instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, nabycie środków transportu, ulotek, banerów reklamowych, wizytówek, nabycie środków obrotowych- do 30% wartości środków kwalifikowanych.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

http://larr.pl/pozyczki-na-start/

pokl wup ue logo

Projekt „Od pomysłu do biznesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Projekt JEREMIE 2

W ramach projektu JEREMIE 2 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego uruchomiła dwa fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców typu start-up na cele inwestycyjno- obrotowe- Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa oraz Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne- Pożyczka Inwestycyjna.

Wsparcie w ramach projektu może być przeznaczone na finansowanie kapitału na rozruch, na rozszerzenie działalności, na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstw oraz na realizację nowych projektów, przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

http://larr.pl/jeremie2/

L2pRI4KVLMUAAAAASUVORK5CYIIA

Realizowany przez ŁARR S.A. Projekt JEREMIE 2 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne -Pożyczka Inwestycyjna oraz Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców typu start-up na cele inwestycyjno- obrotowe -Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa zostały utworzone ze:
– środków powierzonych na podstawie Umowy Operacyjnej, zawartej między ŁARR S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., oraz Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 – na podstawie Umowy o Finansowanie projektu pn. „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”, zawartej w dniu 18 listopada 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014 – 2020 a BGK,
– oraz z wkładu własnego ŁARR S.A., pochodzącego ze środków budżetu państwa przekazanych na działalność pożyczkową dla MSP przez Wojewodę Łódzkiego. 

 

Projekt "Kobieta w Biznesie"

W ramach projektu "Kobieta w Biznesie" Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego udzielane jest wsparcie szkoleniowo- doradcze. Projekt jest skierowany do kobiet po 29. roku życia, które pozostają bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo). Warunkiem udziału w projekcie jest założenie działalności gospodarczej i prowadzenie  jej przez okres co najmniej 12 m-cy na terenie województwa łódzkiego. 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

http://larr.pl/kobieta-w-biznesie

 

L2pRI4KVLMUAAAAASUVORK5CYIIA Projekt „Kobieta w biznesie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego